×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTEROm styrelsearbete

Ansvar och roller i styrelsen

Samtliga inom RBU har naturligtvis tystnadsplikt !

Ordförande
Ansvarar för och leder styrelsearbetet med bla styrelsemöten.
Säkerställer att styrelsen behandlar alla väsentliga frågor.
Ser till att alla i styrelsen är så aktiva som förväntas.
Ansvarar för externa kontaktar.
Ansvarar för kontakter med kommunombud och ordföranden för lokalföreningarna.
Följer tillsammans med kassören den ekonomiska situationen.
Deltar i konferenser, möten m.m. Håller kontinuerlig kontakt med styrelsen. Planerar och leder tillsammans med styrelsen kansliarbetet.
Ansvarar för planering av möten och träffar.
Delegerar arbetsuppgifter.

Vice Ordförande
Ersätter ordförande då så erfordras
Särskilt ansvar för att koordinera förslag på insatser för att öka intäkter och minska kostnader.

Kassör
Attesterar räkningar och fakturor.
Ansvarar för ansökningar om bidrag.

Sekreterare
Ansvarar för att mötesprotokoll upprättas.

Styrelseledamot
Deltar på möten och träffar.
Känner ett allmänt ansvar & engagemang att arbeta för föreningens bästa.
Känner ett särskilt ansvar för och ta initiativ inom sitt speciella kompetens- och/eller intresseområde.
Är uppmärksam på varningssignaler och begär en förklaring om något är oklart.

Ungdomsrepresentanter
Informerar styrelsen och medlemmar efter ungdomskonferenser eller andra evenemang.
Är intresserad och delaktig i föreningens verksamhet specifikt ungdomsverksamhet.
Känner särskilt ansvar för medlemmar inom åldersgruppen.
Ansvarar för att ordna för att ungdomsträffar.

Kontaktombuden
Deltar i konferenser och kontakter som berör diagnosgruppen
Informerar styrelsen och medlemmar efter kontaktombudskonferenser eller andra evenemang.
Är intresserad och delaktig i föreningens verksamhet specifikt den egna diagnosgruppen.
Känner särskilt ansvar för nytillkomna diagnosmedlemmar och ansvara för ev diagnosträffar.

Rättsombud
Hjälper & stödjer medlemmar i rättsfrågor mot offentliga organ.
Informerar om rollen rättsombud och om nyheter inom lagstiftningsområdet.
Ej bundet till styrelsepost. Inget juridiskt ansvar.