Historia Petö-metoden = Konduktivpedagogik “KP-träning”

Det var en gång…

Allt började med att några västmanländska föräldrar åkte till Ungern och Petö-institutet med sina barn för att ge dem en chans till bättre träning då man inte var tillfredsställd med den träning som stod till buds här i Västmanland.

Träningen fungerade mycket bra men var väldigt krävande både ekonomiskt och socialt. All träning i Ungern bekostade man själv och att tvingas att dela på familjen, ta ledigt från arbetet o.s.v. under träningsperioden var slitsamt.

Därför växte tankarna på att försöka få hit ungerska konduktorer istället. Några föräldrar i Västerås gick samman och sommaren 1997 var den första träningen i Västerås ett faktum.


Foto: Maja Kristin Nylander

Föräldrars val

Föräldrars val av Petö-metoden

2007 gjorde två sjukgymnaststudenter på Mälardalens Högskola ett examensarbete om varför föräldrar väljer att låta sina barn träna enligt Petö-metoden. Klicka här för att läsa hela studien eller läs sammanfattningen här nedan:

 

SAMMANFATTNING
Bakgrund: Det finns många träningsmetoder för barn med cerebral pares (CP) och valet för föräldrarna är inte alltid lätt. Petö-metoden som är baserad på konduktiv pedagogik är en av metoderna. Träningen sker intensivt med heldagsprogram och innefattar vardagliga aktiviteter.
Syfte: Syftet med studien är att undersöka varför föräldrar till barn med CP väljer att låta sina barn träna intensivt enligt Petö-metoden.
Metod: Studien är en kvalitativ intervjustudie med explorativ design. Sex familjer deltog i studien. Intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys, där fokus ligger på att hitta underliggande meningar och betydelser i texten.
Resultat: I studien framkom fyra kategorier som handlar om fördelar som påverkade föräldrarna mest i deras val av Petö-metoden. Dessa fördelar rör träningens effektivitet, gruppens betydelse, individen i fokus och missnöjet med andra metoder. Samtliga föräldrar upplever att den största nackdelen är att metoden är dyr och tidskrävande men fördelarna bedömdes överväga nackdelarna.
Slutsats: Det övergripande temat är viljan att välja rätt träningsmetod för sitt barn. Valet av metod styrs av olika fördelar och nackdelar gentemot Petö-metoden. Denna studie visar att fördelarna överväger nackdelarna. Studien ger en fingervisning om vilka faktorer som kan spela en avgörande roll i valet av Petö-metoden.